Cobrament Juliol

INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL 2018 (PROFESSORAT SUBSTITUT)

Resolució de 7 de juliol de 2017, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018.

TOTES LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA ESCOLA D'ESTIU, TANT ON-LINE COM PRESENCIALS, ESTAN RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I SÓN VÀLIDES TANT PER COBRAR EL MÉS DE JULIOL COM PER ACTIVAR PERFILS, SI S'ESCAU. 

Resum dels requisits per poder tenir un nomenament al juliol d’aquest curs:

1. Haver prestat serveis docents durant un mínim de sis mesos sempre que hagin treballat durant els mesos d'abril, maig o juny de 2018.

2. La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs 2017-2018.

3. El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les
activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que coincideixi amb la participació en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.
Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han
d’acreditar 30 hores de formació.

a. La formació s’acredita presentant, fins al 22 de juny de 2018 als serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona on hi ha hagut el darrer nomenament, una impressió del full “Resum d’inscripcions del curs 2017-2018”. El podreu obtenir a XTEC - Les meves activitats

b. Abans del 30 de setembre de 2018, per acreditar que s’ha fet la
formació durant el mes de juliol, s’ha de presentar als serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona el document acreditatiu de la realització de la formació. El podreu obtenir a XTEC - Els meus certificats

4. Si no s'acredita abans d'aquesta data la formació rebuda durant el mes de juliol de 2018, l'import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de
reintegrament d'havers per tal que es retorni per mitjà de l'ingrés en el compte
restringit del Departament d'Ensenyament.

5. Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Per altres dubtes o consultes adraceu-vos a  eestiuvallesoccidental@gmail.com